POL-on to zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Istotnym zadaniem systemu POL-on jest tworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone w ten sposób informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwo Edukacji i Nauki odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Edukacji i Nauki (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej. W jej skład wchodzi 21 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.

Do najważniejszych obszarów tematycznych systemu POL-on należą:

 • Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych.
 • Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe.
 • Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 • Ogólnopolski wykaz studentów.
 • Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich.
 • Sprawozdawcześć uczelni.
 • Wykaz działalności upowszechniających naukę.
 • Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury.
 • Wykaz patentów i dokonań.
 • Ankieta jednostki.
 • System wyborczy CKdsST.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425