Załącznik do zarządzenia nr 145/2021
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 1 grudnia 2021 r.  

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie


Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie realizuje „Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”, zwaną dalej „Polityką otwartego dostępu”, tworząc warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 1.

1. Pojęcia używane w niniejszej Polityce należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w „Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie” stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkole Policji w Szczytnie nr 60/IV/2019 z dnia 10.09.2019 r. zwanym dalej „Regulaminem”.

2. Polityka otwartego dostępu nie narusza obowiązków wynikających z Regulaminu, a w szczególności zobowiązania autorów do rozpowszechniania publikacji naukowych w sposób, który nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych rezultatów twórczych (tj. np. możliwości uzyskania patentu na wynalazek opisany w utworze).

3. Polityka otwartego dostępu obowiązuje pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także inne osoby z którymi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zawarła umowę przewidującą zastosowanie Polityki otwartego dostępu.

4. Ilekroć w Polityce otwartego dostępu jest mowa o:

1) publikacjach naukowych – należy przez to rozumieć:

a) publikacje w czasopismach naukowych,

b) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji,

c) monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych;

2) danych badawczych - należy przez to rozumieć dane zebrane, wytworzone lub przetworzone jako materiał do analizy w ramach prac badawczych, badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

3) wolnych licencjach – należy przez to rozumieć licencje: Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 4.0 lub późniejsza (CC-BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach wersja 4.0 lub późniejsza (CC-BY-SA);

4) metadanych - należy przez to rozumieć informacje na temat takich danych jak: autor, tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe, opisujące zasób informacji lub obiekt;

5) Pełnomocniku do Spraw Otwartego Dostępu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do koordynacji prac związanych z otwartym dostępem do publikacji naukowych i danych badawczych. 

§ 2.

1. Autorzy publikacji naukowych zapewniają otwarty dostęp do publikacji naukowych przez:

1) zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu publikacji naukowej w repozytorium wskazanym przez Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu, osobiście lub za pośrednictwem uprawnionych pracowników WSPol;

2) publiczne udostępnienie publikacji naukowych tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej, wraz z udzieleniem wolnej licencji.

2. Publiczne udostępnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zapewnia się niezwłocznie po opublikowaniu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wydania publikacji naukowej.

3. Autorzy publikacji naukowych są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w § 2 ust. 1, w tym do udzielania dla publikacji naukowych licencji niewyłącznych, które nie zawierają postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania tego zobowiązania z:

1) wydawcami oraz innymi podmiotami posiadającymi prawo do publikacji naukowych, w szczególności ze współautorami, redaktorami naukowymi, organizatorami konferencji naukowych;

2) twórcami oryginałów (w przypadku utworów stanowiących opracowanie, np. tłumaczenie już istniejących publikacji naukowych).

4. Dopuszcza się ograniczenie przez autorów publikacji naukowych zakresu korzystania z nich poprzez:

1) wskazanie wybranych zasobów publikacji naukowych;

2) wskazanie wybranych kategorii podmiotów uprawnionych do korzystania z publikacji naukowych.

5. Wsparcie w zakresie realizacji wymagań przewidzianych w § 2 ust. 1 zapewniają:

1) Pełnomocnik do Spraw Otwartego Dostępu;

2) uprawnieni pracownicy WSPol.

§ 3.

1. Prowadzący prace naukowo-badawcze dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do danych badawczych wraz z powiązanymi metadanymi, w szczególności poprzez:

1) opracowanie planu zarządzania danymi badawczymi ustalającego zasady:

a) zarządzania danymi w trakcie i po zakończeniu badań, 

b) precyzującego rodzaje danych zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań, 

c) określającego stosowane w odniesieniu do danych metodologie i standardy,

d) zasady udostępniania danych i ich długoterminową archiwizację,

e) aktualizację planu zarządzania danymi badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka konieczność;

2) o ile nie istnieją przeszkody formalno-prawne, publiczne udostępnienie danych badawczych tak, by każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnych, np. wraz z udzieleniem wolnej licencji w repozytorium wskazanym przez Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu;

3) zapewnienie, aby dane były: identyfikowalne, dostępne, zdatne do ponownego wykorzystania, użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne.

2. Dopuszcza się ograniczenie przez prowadzących prace naukowo-badawcze zakresu korzystania z danych badawczych poprzez wskazanie wybranych kategorii zakresów danych i osób uprawnionych do korzystania.

§ 4.

Do zadań Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu należy:

1) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

2) edukacja adresatów Polityki otwartego dostępu w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych;

3) przedstawianie Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie raportu na temat realizacji Polityki otwartego dostępu za poprzedni rok do końca pierwszego kwartału następnego roku. 


Polityka otwartego dostępu do pobrania:

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (wersja PDF, 0.3 MB)
Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (wersja DOCX, 0.02 MB)

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425