Otwarty dostęp (OD) – Open Access (OA) – to wolny, powszechny i trwały dostęp do cyfrowych dokumentów: treści naukowych oraz edukacyjnych. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować materiały naukowe bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

Otwarty mandat (Polityka otwartego dostępu) – prawne zobowiązanie autorów prac naukowych do publikowania tych prac w otwartym dostępie. Zobowiązanie może nałożyć pracodawca (jednostka naukowa), instytucja finansująca badania naukowe lub ustawodawca. Polityka określa wszystkie zasady deponowania, publikowania prac i danych badawczych w otwartym dostępie.

Złota droga otwartego dostępu – publikowania artykułów w recenzowanych elektronicznych czasopismach naukowych z otwartym dostępem.

Czasopismo otwarte – recenzowane, elektroniczne czasopismo naukowe z otwartym dostępem.

Zielona droga otwartego dostępu – samodzielna archiwizacja przez autorów własnych utworów w otwartych repozytoriach lub na stronie autorskiej.

Repozytorium otwarte - to archiwa cyfrowe tworzone zazwyczaj (ale nie zawsze) przez instytucje naukowe. Materiały gromadzone są na zasadzie autoarchiwizacji (ang. Self-archiving), która polega na deponowaniu dokumentu cyfrowego przez samego autora lub przy udziale pośrednika.

Otwarty dostęp gratis – takie rozpowszechnienie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł nieodpłatnie i w nieograniczony sposób z niego skorzystać.

Otwarty dostęp libre – takie rozpowszechnienie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z niego oraz jego opracowań.

Licencje Creative Commons – licencje, których udzielenie ma na celu ułatwienie rozpowszechniania dzieł objętych ochroną praw autorskich.

CC BY – Licencja Creative Commons uznanie autorstwa – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

CC BY-SA – Licencja Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach – jak CC BY jednak wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Metadane – informacje, które opisują publikację lub inny materiał (np. dane badawcze) tworzone według ustalonego standardu dla systemów komputerowych. To np. tytuł, autor, afiliacja, data publikacji, data archiwizacji.

Otwarte dane badawcze – zarchiwizowane zbiory informacji, które powstały jako rezultat pracy naukowej i zostały udostępnione do bezpłatnego, powtórnego użycia bez barier prawnych i technicznych.

FAIR – tzw. zasady FAIR, które powinny być wyznacznikiem tworzenia otwartych danych badawczych tj.

  • Możliwe do znalezienia (Findable);
  • Dostępne (Accessible);
  • Interoperacyjne (Iinteroperable);
  • Możliwe do ponownego wykorzystania (Reusable).

Repozytoria danych badawczych - to archiwa cyfrowe tworzone zazwyczaj (ale nie zawsze) przez instytucje naukowe. Obiektem deponowanym są tutaj otwarte dane badawcze (w odróżnieniu od otwartych repozytoriów, gdzie publikowane są gotowe publikacje naukowe).


Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425