Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym komendanta-rektora. Została powołana na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Akademii Policji w Szczytnie, uchwalonego uchwalą nr 93/V/2023 Senatu Akademii Policji w Szczytnie z dnia 3 listopada 2023 r. i zatwierdzonego i decyzją nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2023 r. (poz. 46).


W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

  • prorektor do spraw rozwoju, dyrektor Biblioteki i kierownik komórki administracji właściwej w zakresie wydawnictw i poligrafii;
  • 3 przedstawiciele Biblioteki wyznaczeni przez komendanta-rektora;
  • po jednym przedstawicielu z każdego zakładu, studium i instytutu, o ile nie posiada wewnętrznej struktury, wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej;
  • jeden przedstawiciel samorządu studenckiego wybrany w trybie określonym w regulaminie samorządu studenckiego.

 

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Biblioteki;
  • opiniowanie regulaminów Biblioteki;
  • opiniowanie założeń polityki gromadzenia zbiorów;
  • wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach związanych z działalnością Biblioteki;

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425